Suure väina püsiühenduse

ja selle toimimiseks vajaliku taristu

riigi eriplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju

strateegiline hindamine

Riigi eriplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Riigi eriplaneeringu kehtestab Vabariigi Valitsus.

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu ja selle mõjude hindamise eesmärgiks on piirkondade konkurentsivõime suurendamine ning ääremaastumise vähendamine läbi püsiühenduse kavandamise üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Kavandatav püsiühendus peab tagama usaldusväärse ja tõhusa ühenduse, et saavutada piirkondade majanduslik ja demograafiline tasakaal, kuid samas säilitama ja tugevdama piirkonna unikaalsust ning loodus-, sotsiaal- ja kultuurilist eripära.
Riigi eriplaneeringu koostamise ja selle mõjude hindamise läbiviimise käigus selgitatakse välja, kas püsiühenduse rajamine on kirjeldatud eesmärke silmas pidades võimalik. Võimalikkuse selgumisel koostatakse mereala ja maismaad hõlmav terviklik ruumilahendus püsiühenduse (silla või tunneli) ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks.

 

Projekti tutvustus

 

Riigi eriplaneeringu menetlus koosneb kahest etapist:
1) asukoha eelvaliku tegemisest
2) valitud asukohas detailse lahenduse koostamisest

Riigi eriplaneeringu tulemusel koostatakse mereala ja maismaad hõlmav terviklik ruumilahendus püsiühenduse ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks. Näiteks planeeritakse püsiühenduse toimimiseks ja turvalisuse (sh liiklusturvalisuse) tagamiseks vajalikud trassid ja tehnovõrgud, kergliiklusteed, elektri- ja sidevarustus, määratakse maakasutus- ja ehitustingimused ning lahendatakse muud PlanS § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased riigi eriplaneeringu ülesanded.
Riigi eriplaneeringu planeeringuala paikneb maismaal Saare maakonnas Muhu vallas Võiküla, Kuivastu küla, Mõega küla, Oina küla, Rässa küla, Tusti küla ja Võlla küla territooriumil ning Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Virtsu aleviku, Hanila küla ja Esivere küla territooriumil. Merealal hõlmab planeeringuala osa Suurest väinast. Planeeringuala suurus on 9200 ha.
Planeeringuala piir on esitatud Vabariigi Valitsuse korralduse nr 213 lisas (PDF) (seletuskiri (378.24 KB, PDF)).

Planeeringu koostamise korraldaja on Rahandusministeerium. Planeeringu koostamist nõustab Skepast&Puhkim OÜ.

Algatamise akt

Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.

Asukoht ja piir

Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu planeeringuala asukoht ja piir.

Sündmused ja olulised kuupäevad

19.05.2021

19. mai 2021 toimus Suure väina püsiühenduse juhtrühma koosolek. Koosolekul tutvustati valdkonnaekspertide sisendit uuringute lähteülesannete koostamiseks, mis on vajalikud planeeringu ja selle mõjuhindamise läbiviimisel puuduolevate andmete kogumiseks ja andmete analüüsiks.

Projekti ajajoon

18.06.2020
Märts 2021
Aprill-juuni 2021
Juuli-september 2021
Oktoober-november 2021
Detsember 2021
2021-2025
2025-2030

18.06.2020

Riigi eriplaneeringu (REP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine.

Märts 2021

Hankelepingu sõlmimine riigi eriplaneeringu (REP), lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse (VTK) koostamiseks.

Aprill-juuni 2021

REP LS ja KSH VTK koostamine, koostöö ametkondade ja kogukondadega, uuringute lähteülesannete koostamine.

Juuli-september 2021

REP LS ja KSH VTK avalik väljapanek ja arutelud.

Oktoober-november 2021

REP LS ja KSH VTK osas seisukohtade küsimine koostöö tegijatelt ja kaasatavatelt.

Detsember 2021

LS ja VTK heakskiitmine, avalikustamine ministeeriumi veebilehel.

2021-2025

Riigi eriplaneeringu asukohavaliku eelvalik ja selle mõjude hindamine. Etapi osaks on ka uuringute läbiviimine ning silla ja/või tunneli eskiisprojektide koostamine.

2025-2030

Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamine eelistatud asukohaalternatiivile. Etapi osaks on ka uuringute läbiviimine detailse lahenduse koostamiseks ning silla või tunneli eelprojekti koostamine.

Vastutavad isikud

Siim Orav

Rahandusministeeriumi
riigi eriplaneeringute
koostamise nõunik

+372 611 3233
siim.orav@fin.ee

Geili Heinmaa

Rahandusministeeriumi
kommunikatsiooni peaspetsialist 

+372 611 3119
+372 5850 3951

geili.heinmaa@fin.ee

Anni Konsap

Planeeringute üksuse juht
Skepast&Puhkim OÜ

+372 5345 3687
anni.konsap@skpk.ee