Suure väina püsiühenduse

riigi eriplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju

strateegiline hindamine

Vabariigi Valitsus lõpetas 11.05.2023 korraldusega nr 129 Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).  Riigi eriplaneering lõpetati  PlanS § 29 lõike 1 punkti 3 alusel. Riigi eriplaneeringu ja KSH lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda Riigi Teataja veebilehel ja otsuse seletuskirjaga Rahandusministeeriumi veebilehel.

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärgiks oli anda hinnang Suure väina püsiühenduse rajamise võimalikkusele silla või tunnelina läbi kaasnevate looduskeskkonna, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude hindamise.

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldas Rahandusministeerium. Planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse koostamist nõustas Skepast&Puhkim OÜ. Planeeringu asukoha eelvalikut, uuringute läbiviimist, KSH esimese etapi aruande koostamist ja eskiisprojekti koostamist nõustas OÜ Reaalprojekt, Maves OÜ, Osaühing Kolm Pluss Üks ja OÜ Hendrikson & Ko.

Suure väina püsiühendusel nähti Saaremaa ja Muhumaa konkurentsivõime suurendamise ja ääremaastumise vähendamise seisukohalt olulist rolli. Samas, projekti täpne mõju mainitud valdkondades vajas täpsemat kaardistamist. Kavandatav püsiühendus silla või tunnelina pidi ühelt poolt tagama usaldusväärse ja tõhusa ühenduse, kuid teiselt poolt tuli selle kavandamisel tagada piirkonna unikaalsus ning loodus-, sotsiaal- ja kultuuriline eripära.

Riigi eriplaneeringu koostamise ja selle mõjude hindamise käigus pidi selguma, kas püsiühenduse rajamine silla või tunnelina on kirjeldatud eesmärke silmas pidades võimalik.

Planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsus

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsus on valmis! Lähteseisukohad esitavad ülesandepüstituse järgnevaks planeerimisetapiks – asukohavaliku läbiviimiseks. Asukohavaliku lõpuks selgub, milline mandri ja Muhu saare ühendusviis on pikas perspektiivis parim – jätkuv parvlaevaühendus, sild või tunnel.


 

Projekti tutvustus

 

Riigi eriplaneeringu menetlus koosneb kahest etapist:
1) asukoha eelvaliku tegemisest
2) valitud asukohas detailse lahenduse koostamisest

Riigi eriplaneeringu tulemusel koostatakse mereala ja maismaad hõlmav terviklik ruumilahendus püsiühenduse ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks. Näiteks planeeritakse püsiühenduse toimimiseks ja turvalisuse (sh liiklusturvalisuse) tagamiseks vajalikud trassid ja tehnovõrgud, kergliiklusteed, elektri- ja sidevarustus, määratakse maakasutus- ja ehitustingimused ning lahendatakse muud PlanS § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased riigi eriplaneeringu ülesanded.
Riigi eriplaneeringu planeeringuala paikneb maismaal Saare maakonnas Muhu vallas Võiküla, Kuivastu küla, Mõega küla, Oina küla, Rässa küla, Tusti küla ja Võlla küla territooriumil ning Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Virtsu aleviku, Hanila küla ja Esivere küla territooriumil. Merealal hõlmab planeeringuala osa Suurest väinast. Planeeringuala suurus on 9200 ha.
Planeeringuala piir on esitatud Vabariigi Valitsuse korralduse nr 213 lisas (PDF) (seletuskiri (378.24 KB, PDF)).

Planeeringu koostamise korraldaja on Rahandusministeerium. Planeeringu koostamist nõustab Skepast&Puhkim OÜ.

Sündmused ja olulised kuupäevad

Märts 2022

Valmisid Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohad, mõjude hindamise väljatöötamise kavatsus ning uuringute lähteülesanded.

07.01.2022

Ametiasutuste seisukohtade esitamise tähtaeg.

Oktoober 2021

Toimusid riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikud arutelud Kuivastul, Liival, Kuressaares, Lihulas ning Rahandusministeeriumis.

10.09.2021

10. september 2021 lõppes Suure väina püsiühenduse lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek.

13.07.2021 

13. juuli 2021 toimusid Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohti ning mõjude hindamise väljatöötamise kavatsust tutvustavad avalikud arutelud Virtsus ning Hellamaal. Arutelude eesmärk oli tutvustada avalikule väljapanekule suunatud dokumente.

12.07.2021 

12. juuli 2021 algas Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku käigus on kõigil isikutel võimalik esitada oma arvamusi planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta.

17.06.2021

17. juuni 2021 toimus Suure väina püsiühenduse juhtrühma koosolek. Koosolekul tutvustati juhtrühmale riigi eriplaneeringu lähteseisukohti ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsust enne nende saatmist avalikule väljapanekule.

08.06.2021

8. juuni 2021 toimusid kogukonnamatkad Suure väina püsiühenduse võimalikes maismaa asukohtades Virtsus ja selle lähiümbruses ning Kuivastus ja Võikülas Muhu saarel. Kogukonnamatka eesmärgiks oli piirkondade elanike arvamuste väljaselgitamine ning asukohtadega tutvumine looduses.

19.05.2021

19. mai 2021 toimus Suure väina püsiühenduse juhtrühma koosolek. Koosolekul tutvustati valdkonnaekspertide sisendit uuringute lähteülesannete koostamiseks, mis on vajalikud planeeringu ja selle mõjuhindamise läbiviimisel puuduolevate andmete kogumiseks ja andmete analüüsiks.

 

Projekti ajajoon

18.06.2020
Märts 2021
Aprill-juuni 2021
Juuli-september 2021
Oktoober-november 2021
Detsember 2021
2021-2025
2025-2030

18.06.2020

Riigi eriplaneeringu (REP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine.

Märts 2021

Hankelepingu sõlmimine riigi eriplaneeringu (REP), lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse (VTK) koostamiseks.

Aprill-juuni 2021

REP LS ja KSH VTK koostamine, koostöö ametkondade ja kogukondadega, uuringute lähteülesannete koostamine.

Juuli-september 2021

REP LS ja KSH VTK avalik väljapanek ja arutelud.

Oktoober-november 2021

REP LS ja KSH VTK osas seisukohtade küsimine koostöö tegijatelt ja kaasatavatelt.

Detsember 2021

LS ja VTK heakskiitmine, avalikustamine ministeeriumi veebilehel.

2021-2025

Riigi eriplaneeringu asukohavaliku eelvalik ja selle mõjude hindamine. Etapi osaks on ka uuringute läbiviimine ning silla ja/või tunneli eskiisprojektide koostamine.

2025-2030

Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamine eelistatud asukohaalternatiivile. Etapi osaks on ka uuringute läbiviimine detailse lahenduse koostamiseks ning silla või tunneli eelprojekti koostamine.

Vastutavad isikud

Marju Kaivapalu

Rahandusministeeriumi
riigi eriplaneeringute
koostamise nõunik

+372 611 3948
marju.kaivapalu@fin.ee

Geili Heinmaa

Rahandusministeeriumi
kommunikatsiooni peaspetsialist 

+372 611 3119
+372 5850 3951

geili.heinmaa@fin.ee

Taavi Sadam

Projektosakonna juhataja
Reaalprojekt OÜ

+372 511 0864
taavi.sadam@reaalpojekt.ee

www.reaalprojekt.ee